سفارش تبلیغ
صبا ویژن

درباره ما

مقاله و تحقیق -پرسشنامه - پیشینه تحقیق - پاورپوینت

دانلود پرسشنامه های علوم تربیتی با کیفیت بالا و فایل های آماده مبانی نظری و پیشینه تحقیق با قابلیت ویرایش و طرح توجیهی جدید و هم چنین جزوه و کتاب های خلاصه شده درسی را با بالاترین کیفیت برای شما آماده کردیم و به صورت 24 ساعته پشتیبان شما هستیم

جستجو

شبکه های اجتماعی

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران نظارت شهریور 95

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران نظارت شهریور 95
دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 9282 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 86
پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران نظارت شهریور 95

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران

نظارت

 


پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران نظارت اسفند 95

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران نظارت اسفند 95
دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 7509 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 100
پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران نظارت اسفند 95

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

 


جزوه ترمودینامیک پیشرفته دانشگاه امیرکبیر دکتر صفار

جزوه ترمودینامیک پیشرفته دانشگاه امیرکبیر دکتر صفار
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل zip
حجم فایل 5341 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 97
جزوه ترمودینامیک پیشرفته دانشگاه امیرکبیر دکتر صفار

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

جزوه ترمودینامیک پیشرفته دانشگاه امیرکبیر دکتر صفار

 


جزوه استاتیک علم و صنعت

جزوه استاتیک علم و صنعت
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل zip
حجم فایل 2166 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 322
جزوه استاتیک علم و صنعت

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

جزوه استاتیک علم و صنعت

 


جزوه استاتیک پارسه

جزوه استاتیک پارسه
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل zip
حجم فایل 979 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 116
جزوه استاتیک پارسه

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

 


سمینار آشنایی با پایپ جاکتینگ

سمینار آشنایی باپایپ جاکتینگ شامل مباحث زیر می باشد
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل zip
حجم فایل 8467 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 132
سمینار آشنایی با پایپ جاکتینگ

فروشنده فایل

کد کاربری 7218


مطالب   این سمیناربراساسدستورالعملهای استانداردنفتایرانواسپکتوتالASME وهمچنینبرخیمواردنیزبراساستجربهجمعآوریگردیدهاست.جهتسهولتدرفهممطالب اینسمینارسعیکردمکهموضوعاتسادهومختصروکاربردیوبههمراهتصاویرمرتبطبیانشده. چنانچهدمایمحیطخارج،دریکدورهنسبتاطولانی،بهاندازهکافیپایینباقی بماندوحرکتسیالداخللولهیامخزنکندبودهیاثابتبماند،هیچنوععایقکاریباهراندازه ضخامتقادربهمحافظتازانجمادسیالدرونسیستمنخواهدبود. عایقکاریشروعانجمادرابه تاخیرخواهدانداختوچنانچهدورههایزمانیسکونسیالکوتاهباشد،ممکناستازانجماد سیالجلوگیریکند . درصورتیکهگرمایحاصلازحرکتسیالداخلسیستمبیشازاتلاف و... باشد،ممکناست )Hangers( وآویزها )Supports( گرماازسطحعایقکاریباتکیهگاهها انجمادصورتنپذیرد. درمواردیکهسیالداخللولههایامخزن،راکدودمایمحیطپایینتراز نقطهانجمادسیالدرونسیستماست،تنهاروشمطمئنبرایجلوگیریازانجماد،گرمسیستماستفادهازروشیاسیستمهیتتریسینگ Heat Tracing کردن می باشدکهقبلاز . مقدارگرماییکهازطریقسیستمهیتتریسینگوعایقکاریانجاممیشودHeat Tracing

برایدورهزمانیمعینبهسیستمدادهمیشود،بایدبرایجایگزینیاتلافحرارتیفرآیندمورد نظردرهمینزمانکافیباشد.

JACKETING

اجرایتستخط CORE

جاکتولو

طولبخشهایگرمایی

اسپک های مربوط به شرکت نفت

سمینارآشناییباپایپجاکتینگ

مطالباینسمیناربراساسدستورالعملهای استانداردنفتایرانواسپکتوتالASME وهمچنینبرخیمواردنیزبراساستجربهجمعآوریگردیدهاست.جهتسهولتدرفهممطالب

اینسمینارسعیکردمکهموضوعاتسادهومختصروکاربردیوبههمراهتصاویرمرتبطبیانشده. چنانچهدمایمحیطخارج،دریکدورهنسبتاطولانی،بهاندازهکافیپایینباقی بماندوحرکتسیالداخللولهیامخزنکندبودهیاثابتبماند،هیچنوععایقکاریباهراندازه ضخامتقادربهمحافظتازانجمادسیالدرونسیستمنخواهدبود. عایقکاریشروعانجمادرابه تاخیرخواهدانداختوچنانچهدورههایزمانیسکونسیالکوتاهباشد،ممکناستازانجماد

سیالجلوگیریکند . درصورتیکهگرمایحاصلازحرکتسیالداخلسیستمبیشازاتلاف

و... باشد،ممکناست )Hangers( وآویزها )Supports( گرماازسطحعایقکاریباتکیهگاهها

انجمادصورتنپذیرد. درمواردیکهسیالداخللولههایامخزن،راکدودمایمحیطپایینتراز نقطهانجمادسیالدرونسیستماست،تنهاروشمطمئنبرایجلوگیریازانجماد،گرمسیستماستفادهازروشیاسیستمهیتتریسینگ Heat Tracing کردن می باشدکهقبلاز

. مقدارگرماییکهازطریقسیستمهیتتریسینگوعایقکاریانجاممیشودHeat Tracing

برایدورهزمانیمعینبهسیستمدادهمیشود،بایدبرایجایگزینیاتلافحرارتیفرآیندمورد

نظردرهمینزمانکافیباشد.

JACKETING

اجرایتستخط CORE

جاکتولو

طولبخشهایگرمایی

اسپک های مربوط به شرکت نفت

 


سمینار ساپورت گذاری سیستم پایپینگ

سمینار ساپورت گذاری سیستم پایپینگ شلامل مباحث زیر می باشد
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل zip
حجم فایل 15282 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30
سمینار ساپورت گذاری سیستم پایپینگ

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

نکته درخور توجه در زمینه ساپورت و قواعد ساپورت گذاری آن است که این مبحث به خودی خود بسیار ساده

 

و کاربردی است اما ممکن است در پاره ای موارد نیاز به تمرکز و مهارت داشته باشد. این بحث نیاز به ارائه

 

عکس های بسیاری دارد تا همزمان تاثیر بیشتری داشته باشد که عمدتا در کلاس ها این رویه دنبال میشد. به

 

دلیل محدودیت فضای تلگرام امید است ازاین نقصان چشم پوشی گردد.

 

قبل از شروع بحث توجه به مفهموم یکسری واژه ها خالی از لطف نیست؛

 

TYPE : تنوع و تیپ

 

DETAIL : نحوه اجرا شدن

 

RESTRAINT/SUPPORT : هر نوع مهار و یا قید در جهت بار وارد شده از سمت لوله

 

دو مفهوم قید ) RESTRAINT ( و ساپورت ) SUPPORT ( بطور کلی مترادف بوده و در این زمینه به جای هم

 

بکار می روند .

 

LOAD : بار وارده از سیستم پایپینگ به ساپورت و یا نازل تجهیز

 

قبل از پرداختن به موضوع اصلی ،مقدمه ای در مورد انواع بارگذاری ها و یا بعبارتی انواع بارهای موجود در یک

 

سیستم پایپینگی خواهیم داشت؛

 

سه پارامتر بطور کلی در یک سیستم پایپینگ وجود دارند: وزن)سیال ولوله(، فشار کاری و دما وزن و فشار کاری عمدتا تاثیر مشابهی بر سیستم می گذارند و در تمامی کد ها بعنوان بارگذاری های اولیه ( PRIMARY ( تلقی می شوند. اما دما تحت عنوان بارگذاری ثانویه ) SECONDARY (بررسی می شود و اثرگذاری متفاوتی بر سیستم دارد و عمدتا نوع برخورد با آن، نیاز به حرکت شناسی دارد. هریک از این پارامترها چنانچه اثری بیش از حد تحمل سیستم داشته باشند بایستی اصطلاحا دمپ و یا کنترل گردند. این بحث بسیار مفصل است و امید است تا در سمیناری جداگانه مختص تحلیل تنش ارائه گردد اما دلیل ارائه این بحث در این بخش آن است که از این پس انتظار می رود پس از تشخیص نوع بارگذاری ، به راحتی نحوه تعامل متناسب با آن انتخاب شود.

 

اهداف از قیدگذاری و ساپورت گذاری یک سیستم پایپینگی عبارت است از:

 

1 - افزایش ایمنی سیستم :

 

قطعا سیستمی که بدون مهار و قید کار شود در اثر بار ناشی از زلزله، باد و بطور کلی بارهای خارجی ایمن

 

نخواهد بود. از طرفی خود وزن سیستم هم عاملی است برای MISALLIGMENT ، DEFLECTION و تنش.

 

لذا برای کنترل کلی سیستم در قبال هر یک ازین عوامل از ساپورت و یا نگهدارنده استفاده می شود.

 

2 - کاهش تنش ) STRESS ( های موجود در سیستم زیر حد مجاز

 

هر یک از انواع بارگذاری ها ) PRIMARY/SECONDARY ( در سیستم یک نوع تنش مختص خود را ایجاد

 

خواهد کرد. قطعا واکنش سیستم هم متفاوت بوده و در نتیجه برای هر یک میزان حد تحمل سیستم فرق خواهد داشت. از دانش ساپورتینگ به منظور کنترل و کاهش تنش های ناشی از این دو نوع بارگذاری در سیستم استفاده می شود تا در مقایسه با هر دو نوع معیار مجاز) ALLOWABLE LIMIT ( ،سیستم ایمن و قابل اطمینان باشد.

 

3 - کاهش بار و ممان وارده به نازل تجهیزات

 

انتخاب ساپورت مناسب در اطراف نازل تجهیزات کمک میکند در برخی شرایط ممانی که از سیستم پایپینگ به سمت نازل به دلیل انبساط/انقباض در صفحات مختلف بوجود می آید محدود شود. قطعا ظرفیت تحمل بار و ممان هر نازل با توجه به استاندارد تولید تجهیزی که به آن متصل می شود می تواند متفاوت باشد. لذا با انتخاب صحیح ساپورتینگ اطراف نازل، سعی می شود تا این بارها کنترل و به زیر حد مجاز کاهش یابد.

 

STANDARD SUPPORT DRAWING

 

PIPE SUPPORT SPECIFICATION

 

LINE LIST

 

PMS

 

P&ID

 

انوع کلی ساپورت

 

قواعد ساپورتینگ ساپورت وزنی

 

Span

 

ساپورت استاپ

 

انکر

 

ریجید

 

ساپورت های دینامیکی

 

 


سمینار آشنایی با لوله های پلی اتیلن

سمینار آشنایی با لوله های پلی اتیلن
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل zip
حجم فایل 1646 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30
سمینار آشنایی با لوله های پلی اتیلن

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

 

گردید، برای مثال توزیع آب آشامیدنی، لوله های صنعتی و معدنی، لوله های تخلیه و سایر کاربردهای مهمی که

برای تضمین عملکرد طولانی مدت آن ها نیاز به یک ماده چقرمه 1 و چکش خوار 2 بود.

یکی از اولین کاربردهای لوله های پلی اتیلن نیمه چگال MDPE) 2 ( توزیع گاز طبیعی بود. در واقع بسیاری از

سیستم هایی که در حال حاضر مشغول بکار هستند، از سال 1960 با موفقیت قابل توجه شروع به کار کرده اند. امروزه 95 % لوله های زیر 12 اینچ انتقال گاز طبیعی نصب شده در آمریکا و کانادا، لوله های پلی اتیلن هستند. پلی اتیلن نه تنها در آمریکای شمالی، بلکه در سراسر جهان کالای منتخب است.

تقریبا 50 سال است که لوله های پلی اتیلن در کاربردهای آب آشامیدنی مورد استفاده قرار گرفته اند و بطور

پیوسته موفق به دریافت تأییدات و رشد در مصارف شهری شده اند. لوله های پلی اتیلن بر طبق استانداردهای NSF ، AWWA و ASTM کنترل کیفی می شوند.

تأسیسات لوله های پلی اتیلن به دلیل خواص فیزیکی لوله، اتصالات بدون نشتی و کاهش هزینه های نگهداری،

مقرون به صرفه هستند و در طولانی مدت کم هزینه تر هستند. صنایع لوله های پلی اتیلن، عمر مفید این لوله هارا به شرط اینکه سیستم لوله کشی به درستی طراحی و نصب شده باشد و طبق نمونه های منتشر شده صنعتی و پیشنهادات شرکت سازنده لوله مورد استفاده قرار بگیرد، به طور متوسط بین 50 تا 100 سال تخمین می زنند. این ماندگاری و طول عمر زیاد باعث نوعی صرفه جویی در هزینه تعویض این لوله ها می شود. در سیستم های لوله های پلی اتیلن که به درستی طراحی و نصب شده اند، نیاز اندکی به نگهداری مستمر وجود دارد. لوله پلی اتیلن در برابر اغلب مواد شیمیایی متداول مقاوم بوده و مستعد خطر خوردگی گالوانیک و یا

الکترولیز نیست.

بازه دمایی متداول عملکرد لوله های پلی اتیلن در شرایط کاری پرفشار 0 تا 140 درجه فارنهایت است. اما برای شرایط کاری کم فشار و برخی کاربردهای خاص، این ماده می تواند دماهای بسیار پایین تری را تحمل کند

)تا 40 - درجه فارنهایت و کمتر از آن(، همچنین فرمولاسیون های خاصی از پلی اتیلن نیز وجود دارد که می

تواند در دماهای نسبتا بالاتری به کار رود. آزمایش های گسترده و بکارگیری بسیار زیاد این لوله هادر محیط های بسیار سردا نشان داده است

که این شرایط کاری تأثیر زیادی بر استحکام و خواص عملکردی لوله ندارد. بسیاری از رزین های پلی اتیلنی که

در لوله هایپلی اتیلن مورد استفاده قرار می گیرند، نه تنها در دمای استاندارد 73 درجه فارنهایت، بلکه در دماهای بالاتر مانند 140 درجه فارنهایت، مورد آزمون تنش قرار گرفته اند. عموما لوله های پلی اتیلن نسبت به سایر مواد گرمانرمی مثل PVC در دماهای بالا، بیشتر استحکامشان را حفظ می کنند. مواد پلی اتیلن تقریبا 50 % از استحکامشان در دمای 73 درجه فارنهایت را در دمای 140 درجه فارنهایت حفظ می کنند در حالیکه PVC در 140 درجه فارنهایت، نزدیک به 80 % از استحکامش در 73 درجه فارنهایت را ازدست می دهد ) 5( . در نتیجه لوله های پلی اتیلن را می توان در بسیاری از کاربردهای لوله کشی در طیف گسترده ای از تغییرات دمایی مورد استفاده قرار داد.

 


سمینار نقشه برداری و لیزراسکن سه بعدی در صنعت نفت و گاز

سمینار نقشه برداری و لیزراسکن سه بعدی در صنعت نفت و گاز شامل مباحث زیر می باشد
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل zip
حجم فایل 3621 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18
سمینار نقشه برداری و لیزراسکن سه بعدی در صنعت نفت و گاز

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

 

Point Cloud

دوربین های نقشه

توتال استیشن

تعیین موقعیت ماهواره ای ) GPS )

اسکنر های لیزری سه

اسکنر های موبایل

Mesh Modelling , Solid Modelling , Surface Modelling

3D Modelling

پروژه

مدل سه بعدی نمونه در نرم افزار اتوکد

مدل سه بعدی نمونه در نرم افزار ماکرواستیشن

حتی امکان استفاده از مدل سه بعدی در نرم افزار های ساده ای مانند گوگل ارت

GIS

 

 


سمینار حفاظت کاتدیک لوله

سمینار حفاظت کاتدیک لوله شامل مباحث زیر می باشد
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل zip
حجم فایل 372 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11
سمینار حفاظت کاتدیک لوله

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

 

لوله و سازه در خاک در معرض خوردگی های متفاوتی قرار می گیره خاکها از نظر ترکیب شیمیایی ، PH ، میزان رطوبت و اندازه دانه ها با هم اختلاف دارند. اختلاف اندازه دانه های خاک باعث تفاوت هواگیری و میزان رطوبت آنها می شود. هرچه خاک دانه های درشت تری داشته باشد ، هوا و رطوبت بیشتری جذب می کند و خوردگی افزایش می یابد. خوردگی میکروبی ، یکی دیگر از عواملی است که در خاکها باعث خوردگی می شود. این موجودات به سبب ترشح مواد شیمیایی بر روی لوله اثر گذاشته و خوردگی ایجاد می کنند و این نوع خوردگی بیشتر در خاکهای غیرهوازی مشاهده می شود و معمولا شامل یک نوع باکتری احیا کننده سولفاتی می باشد که در خاکهای اسیدی حاوی سولفات یافت می شوند که یونهای سولفات را به سولفور احیا می کنند.بنابراین به پوشش های بسیار خوب برای جلوگیری از این نوع خوردگی نیاز می باشد.

برای لوله های کارگذاشته شده در خاک، جریان های الکتریکی سرگردان بدترین نوع خوردگی را ایجاد می کنند. چنین جریانهایی معمولا از سیستم حفاظت کاتدی، سیستم حمل و نقل برقی مثل مترو یا قطار شهری ،

کارگاههای آبکاری الکتریکی و وسایل جوشکاری ناشی می شوند. سیستمهای انتقال قدرت الکتریکی مثل دکلها

و سیمهای انتقال برق همانطور که داشاره شد خوردگی لوله ها به دو قسمت عمده ، داخل و بیرون لوله تقسیم گردید. ابتدا به راهکار پیشگیری از خوردگی داخل لوله اشاره می کنیم. عمده ترین سیستم حفاظت از خوردگی داخل لوله ها که در صنعت نفت و گاز بکار می روند استفاده از ممانعت کننده ها می باشد. ممانعت کننده ها موادی هستند که وقتی به مقدار کم به یک محیط خورنده اضافه می شوند سرعت خوردگی را کاهش می دهند.

تأثیر پوشش درحفاظت کاتدی

روشهای مقابله با خوردگی خارجی سازه های فلزی در تماس و یا داخل خاک یا آب

تئوری حفاظت کاتدی

حفاظت کاتدی

سیستم های جریان تزریقی Impressed Current

حفاظت کاتدی با آند فنا شونده

مزایا ومعایب بسترهای تزریق جریانی

مزایا و معایب بسترهای حفاظت کاتدی

بسترهای گالوانیکی