سفارش تبلیغ
صبا ویژن

درباره ما

مقاله و تحقیق -پرسشنامه - پیشینه تحقیق - پاورپوینت

دانلود پرسشنامه های علوم تربیتی با کیفیت بالا و فایل های آماده مبانی نظری و پیشینه تحقیق با قابلیت ویرایش و طرح توجیهی جدید و هم چنین جزوه و کتاب های خلاصه شده درسی را با بالاترین کیفیت برای شما آماده کردیم و به صورت 24 ساعته پشتیبان شما هستیم

جستجو

شبکه های اجتماعی

اموزش کامل اموزش شیرهای کنترل خودکار و مکانیزم قطع خطوط انتقال

اموزش کامل اموزش شیرهای کنترل خودکار و مکانیزم قطع خطوط انتقال شامل
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل zip
حجم فایل 11188 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 227
اموزش کامل اموزش شیرهای کنترل خودکار و مکانیزم قطع خطوط انتقال

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

 

فهرستمطالب

مقدمهیآموزشفنیوتخصصیب

پیشگفتارت 

مقدمه 

بخشاولآشناییبانیوماتیکوشیرهایصنعتی 

مقدمهایبرعلمنیوماتیکوهیدرولیک 

علمنیوماتیک

علمهیدرولیک

انواع روغنهای هیدرولیک

قطعاتنیوماتیکوهیدرولیک

سیلندر یک کاره یا یک طرفه یا برگشت فنر

سیلندر دوکاره یا دوطرفه

سیلندر پره ای دورانی

موتور گاز

شیرهاینیوماتیکیوهیدرولیکی

شیرهای راه دهنده

طریقه نمایش

ساختمان شیرها

شیر یک طرفه با مانع برگشت فنر

شیر تعویض کننده "یا"

شیر دوفشاره "و"

شیر کنترل دبی گلویی

شیر کنترل دبی با مانع برگشت

شیر تنظیم فشار خروجی

شیر محدود کننده فشار

کارانداز

کارانداز دستی

کارانداز مکانیکی

کارانداز نیوماتیک یا هیدرولیک

کارانداز الکتریکی

کنترل ترکیبی

ترسیممدار

شیرهایصنعتی

شیر توپی

شیر دروازه ای

شیر مخروطی/سماوری

شیر بشقابی

شیر پروانه ای

اندازه/سایزشیرها

ردهفشاریشیرها

استانداردتولیدشیرها

جمعبندی

بخشدومسیستمهایلاینبرک

مبانیطراحیسیستمهایلاینبرک

Dp/Dtect

Dp/Dtect شبیهسازیمشتقگیر

- آزمایشدوسیستملاینبرکمشابهبانرخافتفشارمتفاوت

- آزمایشدوسیستملاینبرکمشابهباقطراریفیسمتفاوت

- آزمایشدوسیستملاینبرکمشابهبافشاراولیهمتفاوت

Dp/Dtect استخراجفرمولکامل

Accu/Tect

Break/Dtect

نحوهساختادواتپایهایسیستملاینبرک

شیرگلوییوچکولو

DP مقایسهگر

تایمر

سیستمدیجیتالتشخیصلاینبرک

پارامترهایموثربرتنظیمسیستملاینبرک

شبیهسازینرمافزاری

جمعبندی

بخشسومعملگرها

Scotch Yoke یوغچاکدار

مکانیزمعملکرد

ساختاریوغدرعملگرها

محاسبهگشتاورتولیدی

یوغمورب

تنظیمبازهحرکتی

میلهراهنما

Rotary Vane نوعچرخآسیابی

محاسبهگشتاورتولیدی

Rack&Pinion میلهدندهای

HydroStatic هیدروستاتیک

موتورگاز

پمپروغن

محاسبهگشتاورتولیدی

اربیتموتور

یاتاقانتراست

Hydrocyl هیدروسیل

Hydrotand هیدروتند

PowerPack پاورپک

Gas Over Oil - GOV گازرویروغن

جمعبندی

بخشچهارمعملکنندههایخطوطلولهانتقالگازایران

Biffi بیفی

عملگر

نمایشگر وضعیت و لیمیت سوییچها

شیر انتخابگر و جک دستی

تنظیم سرعت

TLS شیرهای محدود کننده گشتاور

مخازن گازوروغن

قسمتکنترل

مخزن ذخیره گاز اضطراری

فیلتر

سیستملاینبرک

با استفاده از سیستم لاین برک ESD ساخت

مقایسه گر

بازنشانی سیستم لاین برک

تست و تنظیم سیستم لاین برک

روش یافتن منحنی تنظیمات لاین برک به روش سعی و خطا

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

مخزن لاین برک

مواردویژه

ESD

اشکالات استفاده از شیر غلتکی

DPS

نامگذاریمدلها

Valvitalia ولویتالیا

عملگر

قسمتکنترل

سیستملاینبرک

بازنشانی سیستم لاین برک

تنظیم و تست سیستم لاین برک

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

مواردویژه

Ledeen Italy لدینایتالیا

Vastaš واستاش

عملگر

قسمتکنترلی

سیستملاینبرک

بازنشانی سیستم لاین برک

تنظیم و تست سیستم لاین برک

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

مواردویژه

DVG دیویجی

عملگر

قسمتکنترل

سیستملاینبرک

بازنشانی سیستم لاین برک

تنظیم و تست سیستم لاین برک

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

مواردویژه

Rotork روتورک

عملگر

قسمتکنترلی

سیستملاینبرک

بحثی درباره یک ایراد فنی

بازنشانی سیستم لاین برک

تنظیم و تست سیستم لاین برک

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

مواردویژه

Bettis بتیس

عملگر

قسمتکنترلی

سیستملاینبرک

بازنشانی سیستم لاین برک

تنظیم و تست سیستم لاین برک

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

Shafer شفر

عملگر

قسمتکنترلی

سیستملاینبرک

بازنشانی سیستم لاین برک

تنظیم و تست سیستم لاین برک

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

Sarasin ساراسین

Borsig بورسیگ

عملگر

سیستمکنترل

بررسی یک ایراد فنی

سیستملاینبرک

بازنشانی سیستم لاین برک

تنظیم و تست سیستم لاین برک

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

مواردویژه

Schuck Type A شوک

مواردویژه

Schuck Type G طرحجدیدشوک

عملگر

قسمتکنترلی

سیستملاینبرک

مواردویژه

Ledeen USA لدینآمریکا

عملگر

قسمتکنترلی

بررسی یک ایراد فنی ساختاری

سیستملاینبرک

بازنشانی سیستم لاین برک

تنظیم و تست سیستم لاین برک

غیر فعال کردن سیستم لاین برک

مواردویژه

عملکنندهلدینخطدومسراسری

جمعبندی

بخشپنجمعملکننده؛ازسفارشتانصبوراهاندازی

Actuator Sizing انتخابعملکنندهمتناسبباشیراصلی

ISO استاندارداتصالعملگرهایگردش-درصدیبهشیرهایصنعتی

IGS-M-PL- مشخصاتفنیخریدطبقاستانداردعملکنندههایخودکار

تجهیزاتالحاقی

نکاتطراحی

مدارکومکتوبات

تستعملکرد

سایرقسمتهای

نکاتضروری

نصبعملکنندهبررویشیر

نحوهاستقرارعملکننده

نصبوراهاندازیعملکننده

مقدمات

نصب عمل کننده

تنظیمات

راه اندازی

نحوهاخذانشعابلاینبرک

جمعبندی

مراجع

واژهنامه