سفارش تبلیغ
صبا ویژن

درباره ما

مقاله و تحقیق -پرسشنامه - پیشینه تحقیق - پاورپوینت

دانلود پرسشنامه های علوم تربیتی با کیفیت بالا و فایل های آماده مبانی نظری و پیشینه تحقیق با قابلیت ویرایش و طرح توجیهی جدید و هم چنین جزوه و کتاب های خلاصه شده درسی را با بالاترین کیفیت برای شما آماده کردیم و به صورت 24 ساعته پشتیبان شما هستیم

جستجو

شبکه های اجتماعی

سمینار آشنایی با پایپ جاکتینگ

سمینار آشنایی باپایپ جاکتینگ شامل مباحث زیر می باشد
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل zip
حجم فایل 8467 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 132
سمینار آشنایی با پایپ جاکتینگ

فروشنده فایل

کد کاربری 7218


مطالب   این سمیناربراساسدستورالعملهای استانداردنفتایرانواسپکتوتالASME وهمچنینبرخیمواردنیزبراساستجربهجمعآوریگردیدهاست.جهتسهولتدرفهممطالب اینسمینارسعیکردمکهموضوعاتسادهومختصروکاربردیوبههمراهتصاویرمرتبطبیانشده. چنانچهدمایمحیطخارج،دریکدورهنسبتاطولانی،بهاندازهکافیپایینباقی بماندوحرکتسیالداخللولهیامخزنکندبودهیاثابتبماند،هیچنوععایقکاریباهراندازه ضخامتقادربهمحافظتازانجمادسیالدرونسیستمنخواهدبود. عایقکاریشروعانجمادرابه تاخیرخواهدانداختوچنانچهدورههایزمانیسکونسیالکوتاهباشد،ممکناستازانجماد سیالجلوگیریکند . درصورتیکهگرمایحاصلازحرکتسیالداخلسیستمبیشازاتلاف و... باشد،ممکناست )Hangers( وآویزها )Supports( گرماازسطحعایقکاریباتکیهگاهها انجمادصورتنپذیرد. درمواردیکهسیالداخللولههایامخزن،راکدودمایمحیطپایینتراز نقطهانجمادسیالدرونسیستماست،تنهاروشمطمئنبرایجلوگیریازانجماد،گرمسیستماستفادهازروشیاسیستمهیتتریسینگ Heat Tracing کردن می باشدکهقبلاز . مقدارگرماییکهازطریقسیستمهیتتریسینگوعایقکاریانجاممیشودHeat Tracing

برایدورهزمانیمعینبهسیستمدادهمیشود،بایدبرایجایگزینیاتلافحرارتیفرآیندمورد نظردرهمینزمانکافیباشد.

JACKETING

اجرایتستخط CORE

جاکتولو

طولبخشهایگرمایی

اسپک های مربوط به شرکت نفت

سمینارآشناییباپایپجاکتینگ

مطالباینسمیناربراساسدستورالعملهای استانداردنفتایرانواسپکتوتالASME وهمچنینبرخیمواردنیزبراساستجربهجمعآوریگردیدهاست.جهتسهولتدرفهممطالب

اینسمینارسعیکردمکهموضوعاتسادهومختصروکاربردیوبههمراهتصاویرمرتبطبیانشده. چنانچهدمایمحیطخارج،دریکدورهنسبتاطولانی،بهاندازهکافیپایینباقی بماندوحرکتسیالداخللولهیامخزنکندبودهیاثابتبماند،هیچنوععایقکاریباهراندازه ضخامتقادربهمحافظتازانجمادسیالدرونسیستمنخواهدبود. عایقکاریشروعانجمادرابه تاخیرخواهدانداختوچنانچهدورههایزمانیسکونسیالکوتاهباشد،ممکناستازانجماد

سیالجلوگیریکند . درصورتیکهگرمایحاصلازحرکتسیالداخلسیستمبیشازاتلاف

و... باشد،ممکناست )Hangers( وآویزها )Supports( گرماازسطحعایقکاریباتکیهگاهها

انجمادصورتنپذیرد. درمواردیکهسیالداخللولههایامخزن،راکدودمایمحیطپایینتراز نقطهانجمادسیالدرونسیستماست،تنهاروشمطمئنبرایجلوگیریازانجماد،گرمسیستماستفادهازروشیاسیستمهیتتریسینگ Heat Tracing کردن می باشدکهقبلاز

. مقدارگرماییکهازطریقسیستمهیتتریسینگوعایقکاریانجاممیشودHeat Tracing

برایدورهزمانیمعینبهسیستمدادهمیشود،بایدبرایجایگزینیاتلافحرارتیفرآیندمورد

نظردرهمینزمانکافیباشد.

JACKETING

اجرایتستخط CORE

جاکتولو

طولبخشهایگرمایی

اسپک های مربوط به شرکت نفت